Organisering av styret

 
Styrets funksjon og sammensetning
 
Styret skal: 
 
-         Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag.
-         Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
-         Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøteeller andre overordnede
Idrettsmyndigheter
-         Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
-         Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
-         Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
-         Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas.
 
 
 
 
 
ORGANISERING   
Leder: Jo Forslund
Nestleder: Beate Stallvik
Kasserer: Thomas Estrin
Sekretær: Marion Oldervik         

Styremedlemmer: Asbjørg Sæterbø, Mari Solberg, Rolf Helge Madsen Wessel
                                        
Dommerkontakt: 

Materiellforvalter:

 
Dugnadsansvarlig:

Sportslig leder: alle 

 
 
 
 
ARBEIDSBESKRIVELSER
Leder:
-         Innkalle og lede styremøtene etter oppsatt sakliste –
-         Være avdelingens representant i hovedlaget
-         Møte ved kvartalsmøter i hovedstyre og fremlegge rapport.
-         Hovedstyrets kontaktperson
-         Hente og behandle post, 1 til 2 ganger pr. uke. 
-         Attestere, godkjenne innkomne regninger.
-         Fordele alle meldinger og beskjeder til rette vedkommende umiddelbart.
-         Sørge for at alle i gruppa utfører sine arbeidsoppgaver på en 
tilfredsstillende måte.
-         Sørge for at regnskap og budsjett blir fulgt opp og overholdt.
-         Overholde tidsfrister på søknader, bekreftelser o.l.
-         Ordne med eventuelle spiller-overganger og dispensasjoner
-         Registrere spillere på minidrett.no og sørge for at aktuelle spillere betaler lisens.
-         Stille på klubblederemøter og kvartalsmøter
-         Være klubbens representant i fora til NHF - Innkalle til lagleder-/trener-/dommermøter
-         Sette opp budsjett sammen med og kasserer
-         Sette opp treningstid for lagene i Hemnehallen og gi beskjed til kommunen om oppstart og endringer i treningstidene.
-         Følge opp organisasjonsplan og sørge for at avdelingen fungerer slik den skal
-         Være klubbens ansikt utad
-         Ansvarlig for påmelding av lag til seriespill, NM ol
 
 
 
Nestleder:
-         Nestleder er lederens høyre hånd som tar lederens oppgaver når leder er forhindret i å møte eller utføre avtalte oppgaver.
 
Sportslig leder:
-         Ansvarlig for å følge opp intensjonene i avdelingens Sportsplan
-         Styret sin kontakt mot lagene
-         Ansvarlig for påmelding av dommere
-         Gjennomgå forslag til terminlister sammen med trenerne/laglederne, melde inn endringer
-         Ansvarlig for å skaffe trenere og lagledere
-         Fordele post og annen informasjon til lagene - Medlem av arrangementskomiteen for turneringer i egen regi
 
 
Kasserer:
-         Budsjettkontroll
-         Være med å utarbeide budsjett for avdelingen
-         Sørge for at regninger blir betalt i rett tid
-         Sørge for at påmeldingsavgift til seriekamper og turneringer blir betalt i rett tid
-         Betale gebyr i overgangssaker
-         Holde orden på alle inn- og utbilag før overlevering til regnskapsfører
-         Sende ut krav på innbetaling til sponsoravtaler
-         Sørge for at hovedansvarlig for hjemmekamper (arrangement) får kontantkasse ved arragement/kampstart.
 
 
Materialforvalter:
-         Ta vare på å ajourføre lister over avdelingens materiell
-         Holde orden på spilledrakter til alle lag
-         Sørge for innkjøp av nye spilledrakter når det er nødvendig
-         Sørge for innkjøp av førstehjelpsutstyr og annet forbruksutstyr til legeskrin etc. Alle lag blir henvist til materialforvalter for uttak av varer
-         Holde god kontakt med trenere og lagledere i fm deres behov for utstyr
-         Sørge for at alle lag har nøkler, baller, drakter, medisinskrin og eventuelt annet utstyr de forskjellige lag måtte trenge. (is, tape,klister etc.)
-         Føre liste over hvilket utstyr og materiell som er utlevert, og til hvem.
-         Sørge for at alt utstyr blir samlet inn umiddelbart etter sesongslutt.
-         Ha ansvaret for utstyrsrommet i hallen/Holde orden under trappa dvs vårt lager
 
Sekretær:
-         Skrive referat fra styremøtene
-         Utføre avdelingens øvrige sekretærbehov
-         Skrive årsberetning sammen med leder/nestleder
-         Annonsere kamper (kil.as og Hemneportalen)
 
Dommerkontakt:
-         Skaffe dommere og sørge for å melde dem inn til kretsen (for tiden er minstekravet 1 dommer pr. 2 lag i serien over 11 år).
-         Være kontakt person for dommere
-         Organisere og arrangere dommerkurs etter behov, i samarbeid med kretsen.
 
Dugnadsansvarlig:
-         Straks terminlisten for høstsesongen ankommer lage liste over alle      hjemmekamper og   sette opp arbeidsliste til disse arrangementene. Gjenta oppsett av arr ved mottak av terminlisten for vårsesongen.
-         Sørge for at det ved alle hjemmekamper er utnevnt en hovedansvarlig, en dommervert, en kioskmedarbeider samt speaker, tidtaker og sekretær til sekretariatet.
-         Sørge for at de utnevnte er informert om arbeidsoppgavene og at de må kontakte arr. ansvarlig i god tid før arrangementet dersom de er i tvil om arbeidsoppgavene.
-         Skrive lister ved andre dugnader. Sjekke at folk møter.